Monday, May 24, 2010

Development plans Vågsbunnen

At the pages of the municipality I found these questions answered about Vågsbunnen, where the void between Domkirkegaten and Skostredet is located. Sorry, only Norwegian. I will try to get a meeting with the owners of the land - Pallas Eiendom.


45. Fra Ruth Grung (A):


”Status vedrørende Vågsbunnen som byutviklingsområde

Vågen er en sentral del av både det gamle og nye Bergen. Området er sammensatt. Vågen representerer mye av vår historie men samtidig etableres det nye aktiviteter som har stor betydning for et levende sentrum. Skostredet er et eksempel på slik ny aktivitet som er med å gi ny identitet. Bymisjonen sin aktivitet har også skapt nytt liv og fellesrom er blitt pusset opp. Samtidig registrer vi at tomter ligger brakk og at private har kjøpt opp flere eiendommer. Fana Sparebank sin karakteristiske bygning fikk hard medfart i en av de mange brannene som har rammet byen. Gårdeier har gjennom media sagt at fasaden skal bestå. Tanks videregående skole blir lagt ned når den nye skolen på Nygårdstangen er bygget. Trafikk og parkering er også en utfordring.

Spørsmål:

Hvilke byutviklings planer har byrådet for Vågen? Er det samarbeid med private eller andre aktører for utvikling av større deler av Vågen? Hvilke mulighet har kommunen for at slike unike gatemiljø som Skostredet er blitt kan få videreutvikle seg?”


Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet:


Svar:

"Reguleringsplan for Vågsbunnen vedtatt 27. september 1993 (stadfestet 11. november 1994) legger sammen med Kommunedelplan sentrum, vedtatt 26. juni 2001, de viktigste premissene for den utvikling som kan skje i Vågsbunnen.


I bestemmelsene til reguleringsplan for Vågsbunnen er det definert hva som er formålet med planen. Det framgår at planen skal sørge for vern og pietetsfull skjøtsel av antikvarisk verdifull bebyggelse, gaterom og bylandskap. Planen skal legge til rette for en veltilpasset fornying av bebyggelsen, og legge rammer for ny bebyggelse. Det er videre understreket at næringsvirksomhet skal tilpasses områdets historiske og miljømessige egenart. Trafikk og forgjengermiljø skal tilrettelegges på områdets premisser, offentlige gater, streder, smau og plasser skal rustes opp i tråd historiske tradisjoner.


Vågsbunnen består av byrom anlagt i førindustriell tid, dvs før 1850. Vågsbunnen har en bygningsmasse som omfattes av spesialområde vern i gjeldende reguleringsplaner. I kommuneplanens arealdel ligger Vågsbunnen innenfor det historiske fornminneområdet med meldeplikt til riksantikvaren for alle planer og arealinngrep.


Det er med andre ord innenfor gjeldende planer lagt klare føringer for hva som kan tillates eller ikke når det gjelder graving, utbedring eller oppføring av nye bygninger. De fysiske, historiske strukturene i Vågsbunnen skal bestå, og dette prinsippet legges til grunn når følgende igangværende prosesser gjennomføres:


Det pågår planlegging i Kong Oscarsgate(bergensprogrammet)

Det pågår planlegging av inngang/utgang fra Fløyengarasjen

Samferdsel har gjennomført skilting (gågate) i skostredene

Det planlegges etterbruk av Tanks skole

Det har vært noe arbeid på gang med private planer i kvartalene innenfor Vågsbunnen


Byrådet har vedtatt sak om Nedre Korskirkeallmenningen og som setter rammene for Grønn etat sitt prosjektområde og hva som blir koordinert av Grønn etat i Vågsbunnen. Prosjektet er koordinert med Samferdselsetaten, Planetaten og Byantikvaren. I tillegg har det vært jevnlige møter med ressursgruppen som er grunneiere og næringsdrivende i området. I prosjektet er samferdselsetatens skilting av Skostredet gjennomført som et strakstiltak i forståelse med ressursgruppen.


Fjernvarme og bossug er ikke planlagt gjennom Vågsbunnen. Men det har vært sonderinger om interessen for å få begge deler inn i prosjektet. Denne avklaringen er naturlig å ta i forprosjektet. Byantikvaren og NIKU er en naturlig samarbeidspartner for å komme fram til en løsning her. Men også huseierne som vi har hatt en dialog om dette i møtene i ressursgruppen. Det er interesse for både fjernvarme og bossug i gruppen.

Pallas eiendom eier det ene kvartalet og har store planer for området. De er representert i ressursgruppen og de har signalisert sine planer i møtene i gruppen. Her er det private planer på gang. Det gjelder særlig kvartalet med Tanks skole.


Det samarbeidet som pågår i dag, skjer i hovedsak innenfor de prosessene som er listet opp ovenfor. For øvrig vil det fra byrådets side bli understeket at også når det gjelder gatemiljøet i Skostredet, så må videre utvikling skje innenfor de rammene som særlig reguleringsplanen fra 1993 og kommunedelplanen fra 2001 trekker opp. Investeringsmidler for Nedre Korskirkealmenningen er satt av i 2009."

2 comments:

vibeke jensen said...

"Pallas eiendom eier det ene kvartalet og har store planer for området. ..Her er det private planer på gang. Det gjelder særlig kvartalet med Tanks skole."
er dette tomten din birgitte?

Birgitte J.H. said...

Jeg har besluttet å jobbe med flere tomter. Den ene iallefall på nøstet, den andre denne som nevnes her - det er den tomme tomten mellom Skostredet og Domkirkegaten, som vi har sett på. Den grenser også til Tanks skole, som blir nedlagt som skole (med åpningen av ny skole ved Store Lungeren) - får i framtiden en annen funksjon, som jeg mener kan ha et program som integreres/tas hensyn til, i forhold til program på den tomme tomten som altså vender mot Skostredet, Domkirkegaten og Østre Skostredet. Jeg har idé om program for tomten på nøstet. Kommer tilbake til det i innlegg senere i dag :) Skal skisse i modell og på papir disse tankene i dag.

Post a Comment

 
 
Copyright © Suchness
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com